Makhtysyan Vadim Meliksovich

Makhtysyan Vadim Meliksovich

Master of Sport USSR

Own coach – Vyakhirev Valeriy Semyenovich

Own swimming pool – “Yubileynyj” , Donetsk City